Ground Truth Bookshelf 

2022 / Bookshelf
Ash, Birch, Fir


Custom design for artist Sheung Yiu’s exhibition. Photos by Sheung Yiu


© Copyrights 2022 DDNG Design, All rights reserved.